7 Colors SOBA Noodles - Bảy Màu Mì SOBA

As we go around in Vietnam, we found the many great food resources with local cultures.  We learn from all these local people and create the Seven Colors SOBA Noodles  - Bảy Màu Mì SOBA.  Seven flavors for seven powers.  Vietnamese finest noodles for your life. 

Khi chúng tôi đi vòng quanh Việt Nam, chúng tôi đã tìm thấy nhiều nguồn thực phẩm tuyệt vời với các nền văn hóa địa phương. Chúng tôi học hỏi từ tất cả những người dân địa phương và tạo ra Bảy màu SOBA Mì - Bảy Màu Mì SOBA. Bảy hương vị cho bảy quyền hạn. Mì Việt Nam tốt nhất cho cuộc sống của bạn.

LONGLIFE

white | trắng

HEAL

green | xanh

READ MORE

KICK

​黄

yellow | vàng

READ MORE

BEAUTY

​橙

orange | cam

READ MORE

FIRE

​赤

red | đỏ

READ MORE

RELAX

magenta | đtươi

READ MORE

BRAIN POW

black | đen

READ MORE
!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.